- За мен едно от най-важните неща в професията, е умението да рисуваш и да виждаш картина във всяка сграда. Може да ме вдъхнови сън, преживяване, дори счупеното стъкло на някой прозорец...
- С цялата си душа се стремя към Съвършеното Различие в архитектурата. Да си различен, но в унисон с природата, със себе си, със средата, с хората около теб...Понякога успявам. ВЯРВАМ ЧЕ МОГА, ИСКАМ И СЛАВА БОГУ за невероятните възможности, които ми е дал да упражнявам професията си с любов!
- Когато дойде моментът пред белия лист, затаявам дъх и изпитвам удоволствието от НОВОТО НЕЩО!
- Винаги търся СВОЯТА СГРАДА, която ще се появи в съня ми, а в реалността ща поражда естетическа наслада.
- Успявам да задоволя собствената си творческа суета благодарение на хората, които случайно минаващи край моите къщи, изваждат фотоапарат и снимат. ТАЗИ незабележима оценка ме зарежда с енергия.
- Не искам архитектурата да ми е САМО занаят. Всяка моя къща има име, история и слабости като жив човек.
- Обичам материалите, с които се гради сградата. Обичам режещата сила на стъклото и галещото му като вода докосване! Обичам каменната вечност на гранита и топлината и мекотата на варовика. Смятам, че природата е невероятно щедра като ни е дала толкова възможности за интерпретациии.
Наградите, които съм получила в професията си, са само израз на любовта ми към нея : Награда Сграда на годината 2003- раздел- жилищни сгради : Жилищен комплекс Панорама в гр. Варна в колектив с арх. Венелин Жечев и арх. Люляна Чонева
Архитект на годината 2005 : Административна сграда на БРОСС-Западна промишлена зона.
Награда на САБ2006-Варна : Жилищна сграда-ул.Братя Миладинови Архитектурата е моя път, пристанище, любов...
арх. Ваня Караджова
- One of the most important things in my profession to me is the ability to paint and to see a picture in each building. A dream, an experience, even broken glass of a window can inspire me…
- I strive for the Perfect Diversity in architecture with all my heart. Dare to be different, but in harmony with nature, with yourself, with the environment, with the people around you ... I sometimes succeed. I BELIEVE I CAN, I WANT, AND I THANK GOD for the incredible opportunities He has given me to practice my profession with love!
- When the time comes to sit in front of the "white sheet", I hold my breath and enjoy the NEW THING!
- I am always in search of MY BUILDING that will appear in my dream, and in reality will conceive an aesthetic delight.
- I satisfy my own creative vanity, thanks to the people who passing occasionally by my houses, take out cameras and start photographing. THIS imperceptible appraisal fills me with energy.
- I do not feel like architecture is JUST an occupation to me. Each house of mine has name, history and weaknesses just like a living person.
- I love the materials that construct a building. I love the cutting force of glass and its caressing watery touch! I love the stone eternity of granite and the warmth and the softness of limestone. I believe nature has been incredibly generous to us and has given us so many opportunities for interpretation. The prizes I have been awarded in my profession are just an expression of my love for it. : “Building of the Year 2003 – Section - residential buildings” Award : "Panorama” Residential complex in Varna, in team with Arch. Venelin Zhechev and Arch. Lyulyana Choneva
Architect of the Year 2005 : Administrative building of BROSS-West Industrial Zone
Award of Union of the Architects in Bulgaria 2006-Varna : Residential building – “Bratya Miladinovi "str. Architecture is my course of life, my haven, my love ...
arh. Vanya Karadjova
- Для меня одна из самых главных вещей в профессии - это умение рисовать и видеть в любом здании картину. Меня может вдохновить сон, переживание, даже разбитое стекло какого-то окна...
- Всей своей душой я устремлена к Совершенному Различию в архитектуре. Быть различным, но в унисон с природой, с собой, со средой, с людьми вокруг себя. Иногда мне это удается. ВЕРЮ,ЧТО МОГУ, ХОЧУ И БЛАГОДАРЮ БОГА за невероятные возможности, которые он мне дал, заниматься профессией с любовью!
- Когда наступает момент сесть перед „белым листом”, я сдерживаю дыхание, и получаю удовольствие от НОВИНКИ!
- Я всегда в поисках СВОЕГО ДОМА, которого я увижу во сне, а в реальности он будет порождать эстетическое наслаждение.
- Мне удается удовлетворить собственную творческую суету, благодаря людям, которые, проходя случайно мимо моих домов, достают фотоаппарат и начинают фотографировать. ЭТА незаметная оценка заряжает меня энергией.
- Я не хочу, чтобы архитектура была ЛИШЬ ремеслом. Каждый мой дом имеет свое имя, историю и слабости как любой живой человек.
- Я люблю материалы, из которых возводится дом. Люблю режущую силу стекла и его ласковое, как воды, соприкосновение! Люблю каменную долговечность гранита, и теплоту и мягкость известняка. Считаю, что природа невероятно щедра, предоставляя нам столько возможностей для интерпретации. Наградите, които съм получила в професията си, са само израз на любовта ми към нея : Награда Сграда на годината 2003- раздел- жилищни сгради : Жилищен комплекс Панорама в гр. Варна в колектив с арх. Венелин Жечев и арх. Люляна Чонева
Архитект на годината 2005 : Административна сграда на БРОСС-Западна промишлена зона.
Награда на САБ2006-Варна : Жилищна сграда-ул.Братя Миладинови Архитектурата е моя път, пристанище, любов...
арх. Ваня Караджова
Арх. Ваня Караджова ръководи фирма Профилекс ООД, която е създадена през 1995год и успя да заеме своето място като частна компания с основен предмет на дейност комплексно проектиране в сферата на гражданското и промишлено строителство.
Ползвайки услугите на проектанти с висша професионална подготовка ние натрупахме забележителен опит в проектирането на обществени и жилищни сгради, хотели, промишлени сгради и инженерни съоръжения. Имаме проектирани и изпълнени обекти в гр.Варна, к.к.Златни Пясъци, както и в циментовите заводи в гр.Девня, Димитровград и Златна Панега.
С натрупания през годините опит фирмата е в състояние да поеме задачи от всякаква трудност и във всички сфери на строителното проектиране и контрола по изпълнение на строителството.
За нас работят доказани професионалисти в областта на проектирането. Проектирали сме следните сгради:
 • Хотели Изгрев и Обзор - IBEROSTAR, к.к.Златни пясъци
 • Хотел Арабела - GRIFID HOTELS, к.к.Златни пясъци Хотел Палм бийч, к.к.Златни пясъци
 • Хотел Холандия, к.к.Златни пясъци
 • Хотел София , к.к.Златни пясъци
 • Хотел ГОЛДЕН БИЙЧ , к.к.Златни пясъци
 • Хотел Синчец , к.к.Златни пясъци
 • Атракционен комплекс Ролба , к.к.Златни пясъци
 • Атракционен комплекс Аквапарк , к.к.Златни пясъци
 • Хотел Перуника, к.к.Златни пясъци
 • Хотел Синигер, к.к.Златни пясъци
 • Хотел Търговски дом, к.к.Златни пясъци
 • Бизнес хотел Мусала, Варна
 • Бизнес хотел ГОЛДЕН ТЮЛИП, Варна
 • Бизнес хотел Дебър, Варна
 • Гинекологична болница Майчин дом, Варна
 • Социален дом, Варна
 • Училище за слепи деца, Варна
 • Аула Максима в Свободен университет, Варна
 • Производствен комплекс Хайат България, Варна
 • Производствена, складова и бизнес сгради Бросс - ООД, Варна-НАГРАДЕНИ СЪС НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТ НА ГОДИНАТА-2005г.
 • Хлебозавод, Варна
 • Бензиностанции на Лукойл 2бр
 • Стоманени халета с отвор 18 и 24м в Катерини, Гърция
 • Стоманени комини от 20 до 30м в Пристанище Варна Запад, завод Метал, Институт по Корабостроене, Варна
 • Стоманена конструкция на Мелница за въглища, Циментов завод Златна Панега
 • Стоманена конструкция на естакади в Циментов завод Девня
 • Жилищен комплекс Панорама, Варна
 • Монолитни жилищни сгради във Варна, с площ повече от 80000м2
 • Жилищен комплексЕТЪРНИТИ-гр.Каварна
 • Жилищен комплексСВ.ГЕОРГИ-гр.Каварна
 • Жилищен комплексКРИСТАЛ СПА-гр.Аксаково
 • Жилищен комплексГОЛДЕН ВАЛЕ-гр.Аксаково
 • Вилно селище МАРГАРИТЕНА ГРАДИНА-Г.Кантарджиево
 • Административно-производствен комплекс ЕВРОТЕКС- с.Кичево
 • Бизнес център ДРАМ гр.Варна
 • Административно-производствен комплекс МАНИЯ- с.Игнатиево
 • Многофамилна жилищна сграда ул.Дебър гр.Варна
 • Многофамилна жилищна сграда ул.Кавала гр.Варна
 • Ваканционно селище ШАЛОМ-СО Ален Мак
 • КОМФОРТ БИЗНЕС ЦЕНТЪР гр.Варна
 • Семеен хотел-с.Чифлик общ.Троян
 • Еднофамилни и вилни сгради в различни български градове
 • Открити и закрити басейни и благоустрояване на всички хотели и жилищни комплекси, изброени по-горе

Партньори на фирмата са КОМФОРТ ООД, ПРОФИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ДРИЙМ-БИЛД ООД, БРОСС ООД,

Фирмата е регистрирана по ISO 9001:2000 Arch. Vanya Karadjova is a manager of “Profilex” Ltd. The company was established in 1995 and managed to take its place as a private company with main activity - complex architectural and engineering design in the field of civil and industrial construction.
Using the services of designers with advanced professional training, we have gained remarkable experience in the design of public and residential buildings, hotels, industrial buildings and engineering facilities. We have designed and implemented projects in Varna, Golden Sands Resort, as well as in the cement plants in the towns of Devnya, Dimitrovgrad, and Golden Panega.
Thanks to the experience gained over the years the company is able to undertake tasks of any difficulty and in all fields of construction design and construction monitoring. Proven professionals in the field of design work for us. We have designed the following buildings:
 • "Izgrev" and "Obzor" Hotels - IBEROSTAR, Golden Sands Resort
 • Arabella" Hotel - GRIFID HOTELS, Golden Sands Resort
 • “Palm Beach” Hotel, Golden Sands Resort
 • “Hollandia” Hotel, Golden Sands Resort
 • “Sofia” Hotel, Golden Sands Resort
 • “Golden Beach” Hotel, Golden Sands Resort
 • “Sinchets” Hotel, Golden Sands Resort
 • Entertainment complex “Rolba”, Golden Sands Resort
 • Entertainment complex “AquaPark”, Golden Sands Resort
 • "Perunika" Hotel, Golden Sands Resort
 • "Siniger" Hotel, Golden Sands Resort
 • “Targovski Dom” Hotel, Golden Sands Resort
 • Business Hotel “Musala”, Varna
 • Business Hotel “GOLDEN TULIP”, Varna
 • Business Hotel “Debar”, Varna
 • Gynecological hospital “Maichin Dom”, Varna
 • Social Home, Varna
 • School for blind children, Varna
 • Lecture Hall "Maxima" in the "Free University”, Varna
 • Production Complex “Hayat – Bulgaria”, Varna
 • Manufacturing, warehousing and business buildings "Bross – Ltd”, Varna – AWARDED WITH “ARCHITECT OF THE YEAR” AWARD - 2005.
 • Bread-making plant, Varna
 • "Lukoil"gas stations - 2 pcs
 • Steel halls with an opening of 18m and 24m in Katerini, Greece
 • Steel chimneys from 20m to 30m in Port “Varna – West”, "Metal" factory, Institute of Shipbuilding, Varna
 • Steel construction of “Coal mill”, Golden Panega Cement plant
 • Steel construction of trestles in Devnya cement plant
 • "Panorama" Residential Complex, Varna
 • Monolithic residential buildings in Varna, with an area more than 80000m2
 • “ETERNITY” Residential complex – town of Kavarna
 • ST.GEORGE” Residential complex - town of Kavarna
 • CRYSTAL SPA” Residential complex – town of Aksakovo
 • “GOLDEN VALLEY” Residential Complex – town of Aksakovo
 • "MARGARITENA GARDEN" Holiday Village - G.Kantardzhievo
 • “EVROTEKS” Administrative and Production Complex - Kichevo village
 • “DRAM” Business Center, Varna
 • “MANIA” Administrative and Production Complex - Ignatievo village
 • Residential building - Debar str., Varna
 • Residential building - Kavala str., Varna
 • “SHALOM” Holiday Village - Alen Mak
 • "COMFORT BUSINESS CENTER” - Varna
 • Family Hotel – Chiflik village, Troyan District
 • Family and holiday houses in different Bulgarian towns
 • Outdoor and indoor pools and development of all hotels and residential complexes listed above

Company’s Partners are "COMFORT” LTD, “PROFILEKS Engineering” Ltd, “SLAVOV DESIGN” Ltd, “BROSS” Ltd.,

The company is registered under ISO 9001:2000 Арх. Ваня Караджова руководит фирмой „Профилекс“ ООД, которая была создана в 1995 г., и сумела занять свое место в качестве частной компании с основным предметом деятельности – комплексное проектирование в сфере гражданского и промышленного строительства.
Пользуясь услугами проектировщиков, обладающих высшей профессиональной подготовкой, у нас накопился замечательный опыт в области проектирования общественных и жилых зданий, отелей, промышленных зданий, и инженерных сооружений. Мы проектировали и выполнили объекты в г.Варна, к.к.Золотые Пески, а также и на цементных заводах в городах Девня, Димитровград и Златна Панега.
Благодаря накопившемуся со временем опыту, фирма в состоянии принять задачи любой трудности и во всех сферах строительного проектирования контроля над выполнением строительства. У нас работают утвердившиеся профессионалы в области проектирования. Мы проектировали следующие здания :
 • Отели Изгрев и Обзор - IBEROSTAR, к.к.Золотые пески
 • Отель Арабела - GRIFID HOTELS, к.к.Золотые пески Отель Палм бийч, к.к.Золотые пески
 • Отель Холандия, к.к.Золотые пески
 • Отель София , к.к.Золотые пески
 • Отель ГОЛДЕН БИЙЧ , к.к.Золотые пески
 • Отель Синчец , к.к.Золотые пески
 • Развлекательный комплекс “Ролба”, к.к.Золотые пески
 • Развлекательный комплекс “Аквапарк”
 • Отель Перуника, к.к.Золотые пески
 • Отель Синигер, к.к.Золотые пески
 • Отель Търговски дом, к.к.Золотые пески
 • Бизнес Отель Мусала, Варна
 • Бизнес Отель ГОЛДЕН ТЮЛИП, Варна
 • Бизнес Отель Дебър, Варна
 • Гинекологическая больница “Майчин дом, Варна
 • Социальный дом, Варна
 • Школа для слепых детей, Варна
 • Аула “Максима” в “Свободен университет”, , Варна
 • Производственный комплекс “Хайат – Болгария”, Варна
 • Производственное, складское и бизнес здание “Бросс - ООД”, Варна - ПОЛУЧИВШИЕ ПРИЗ АРХИТЕКТОРА ГОДА - 2005г.
 • Хлебозавод, Варна
 • Автозаправочные станции “Лукойл” – 2 шт.
 • Стальные строения с отверстием 18 и 24м в Катерини, Греция
 • Стальные дымоходы от 20 до 30м в Порту “Варна – Запад”, завод “Метал”, Институт Судостроения, Варна
 • Стальная конструкция “Угольной мельницы”, Цементный завод Златна Панега
 • Стальная конструкция эстакад Цементного завода Девня
 • Жилой комплекс “Панорама”, Варна
 • Монолитные жилые дома в Варне, площадью более 80000м2
 • Жилой комплекс”ЕТАРНИТИ”-г.Каварна
 • Жилой комплекс”СВ.ГЕОРГИ”-г. Каварна
 • Жилой комплекс”КРИСТАЛ СПА”-г. Аксаково
 • Жилой комплекс”ГОЛДЕН ВАЛЕ”-г .Аксаково
 • Дачный поселок „МАРГАРИТЕНА ГРАДИНА“-Г.Кантарджиево
 • Административно-производственный комплекс „ЕВРОТЕКС“-с.Кичево
 • Бизнес центр „ДРАМ“ р.Варна
 • Административно-производственный комплекс „МАНИЯ“-с.Игнатиево
 • Многоквартирный жилой дом - ул.Дебар г.Варна
 • Многоквартирный жилой дом - ул.Кавала г.Варна
 • Курортный поселок „ШАЛОМ“- СО Ален Мак
 • „КОМФОРТ БИЗНЕС ЦЕНТР“ - г.Варна
 • Семейный отель - с.Чифлик, мун.Троян
 • Одноквартирные и дачные дома в разных болгарских городах
 • Бассейны под открытым небом и крытые бассейны, и благоустройство всех отелей и жилых комплексов, перечисленных выше

Партнеры фирмы: „КОМФОРТ“ ООД, „ПРОФИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, „СЛАВОВ ДИЗАЙН“ООД, „БРОСС“ ООД,

Фирма зарегистрирована по ISO 9001:2000 Aдрес на ателието: Варна
ул. "Марин Дринов" №15
тел: 052 654 170
факс: 052 654 171
GSM: 0888 920 442
e-mails :
arch_karadjova@abv.bg
v_karadjova@gbg.bg Или можете да използвате формата вдясно... Aдрес: Варна
ул. "Марин Дринов" №15
тел: 052 654 170
факс: 052 654 171
GSM: 0888 920 442
e-mails :
arch_karadjova@abv.bg
v_karadjova@gbg.bg Используйте форму справа... Address: Varna
str. "Marin Drinov" №15
tel: 052 654 170
fax: 052 654 171
Mobile: 0888 920 442
e-mails :
arch_karadjova@abv.bg
v_karadjova@gbg.bg Or you can use the form at right... All3Design.com